INFORMACJE O PROGRAMIE

Program „Aktywna Tablica” to rządowy projekt rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Zadaniem Programu AKTYWNA TABLICA jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Typy szkół biorące udział w akcji “Aktywna Tablica”

01

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe

02

Publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

03

Publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące  kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

04

Szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj środków dydaktycznych objętych dofinansowaniem

Tablica interaktywna lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy.

Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Program “Aktywna tablica” w liczbach

Ilość szkół biorących udział w programie w latach 2017 – 2019.

5582

Szkół w 2017 roku

4999

Szkół w 2018

4999

Szkół w 2019

14000

Maksymalna kwota dofinansowania szkoły

80

Procent – tyle dopłaca Państwo do sprzętu multimedialnego dla Twojej szkoły!

20

Procent – Twój wkład własny w projekt

Warunki przystąpienia do programu “Aktywna Tablica”

Za wkład własny uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
  • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Wymagania dotyczące funkcjonalności szkoły

Głównym wymogiem stawianym szkole podstawowej przystępującej do programu „Aktywna Tablica” jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s. W przypadku wniosków składanych w 2019r. warunek zostanie spełniony również w przypadku złożenia deklaracji przez szkołę uzyskania do końca 2019r. dostępu do Internetu na wymaganym poziomie.

Szkoła podstawowa w Polsce i za granicą wnioskująca o udział w programie „Aktywna Tablica” musi posiadać co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej pomocy dydaktycznych i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

Ruter oraz przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie pełniące funkcje komputera wraz z:

  • preinstalowanym systemem operacyjnym,
  • oprogramowaniem biurowym,
  • oprogramowaniem antywirusowym,
  • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych.

Szkoła podstawowa ubiegająca się o dofinansowanie na zakup urządzeń interaktywnych w ramach programu „Aktywna Tablica” musi posiadać co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego.
Ilość tablic interaktywnych lub monitorów interaktywnych, o które może wnioskować szkoła, uzależniona jest od liczby sal lekcyjnych dostosowanych do wykorzystywania tego typu pomocy dydaktycznych w danej szkole.

Szkoła podstawowa wnioskująca o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu „Aktywna tablica” musi posiadać co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Ważne daty

Data Zdarzenie

31.08.2017

15.04.2018/2019

 

Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących
15.09.2017

30.04.2018/2019

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów
27.09.2017

15.05.2018/2019

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły przez wojewodów.
30.10.2017

30.06.2018/2019

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).
do końca każdego roku budżetowego Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.
Do 15 czerwca roku następującego po roku udzielenia wsparcia

finansowego

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym

Wzory wniosków

Uchwała Rady Ministrów 108/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”.
Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica.
Wniosek dyrektora szkoły z komentarzem.
Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego.
Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica.
Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica.

Akty prawne

Uchwała Rady Ministrów 108/2017 z dnia 19 lipca 2017r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”.